وزارت ورزش و جوانان

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون بین المللی ورزش های الکترونیک

فدراسیون انجمن های ورزشی جمهوری اسلامی ایران