95.12.17

جلسه مجمع جهانی فدراسیون جهانی ورزشهای الکترونیک نوامبر۲۰۱۵