شنبه, 29 تیر 1398

رئیس کمیته ورزش‌های الکترونیک استان یزد منصوب شد

محمد علی مقوم سرپرست کمیته ورزش‌های الکترونیک استان یزد شد

 

آقای ابوذر بابارضا سرپرست انجمن ورزش های الکترونیک، محمدعلی مقوم را به عنوان رئیس کمیته ورزش های الکترونیک استان یزد منصوب نمود. آقای محمدعلی مقوم از افراد فعال و با سابقه رشته ورزش های الکترونیک در استان یزد و کشور می باشد.