شنبه, 09 شهریور 1398

آقای دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش از جام قهرمانان بازی های ویدیویی بازدید نمود

 حضور مدیرعامل محترم صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در مسابقات جام قهرمانان بازی های ویدیویی

تاریخ هفتم شهریور دکتر ابطحی مدیرعامل محترم صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور از این دوره از مسابقات جام قهرمانان بازی های ویدیویی ایران بازدید کرد. در این بازدید جناب آقای ابوذر بابارضا سرپرست انجمن ورزش های الکترونیک در مورد نحوه برگزاری مسابقات ورزش های الکترونیک و نقش انجمن در این برگزاری توضیحاتی را ارائه نمود. همچنین در حاشیه این بازدید برگزار کنندگان هر یک از رشته توضیحاتی در مورد رشته های تخصصی خودشان ارائه دادند.