دوشنبه, 10 تیر 1398

سرپرست انجمن ورزش های الکترونیک منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر افشین مولایی سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی، ابوذر بابارضا به عنوان سرپرست انجمن ورزشهای الکترونیک فدراسیون منصوب شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، سرپرست فدراسیون ورزش‌های همگانی در حکمی ابوذر بابا رضا به عنوان سرپرست انجمن ورزش های الکترونیک فدراسیون منصوب کرد.

 

لینک خبر در فدراسیون ورزش‌های همگانی